Kurtyny Paskowe

Regulamin

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie w celu załatwienia sprawy, z którą użytkownicy serwisu internetowego do nas się zgłaszają. Mogą być to osoby fizyczne (klienci indywidualni), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (klienci instytucjonalni), osoby będące pracownikami przedsiębiorców upoważnionymi do występowania i prowadzenia spraw w jego imieniu. Dbając o legalność działań przestrzegamy zawsze zgodności z podstawą prawną do przetwarzania określoną w przepisach RODO. Zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a-f, przetwarzanie jest dozwolone i legalne, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.wyrażona jest pisemna zgoda osoby, której dane są przetwarzane (lit. a),
2.przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego przez użytkownika (lit. b),
3.przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (lit. c),
4.przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (lit. f).
Podanie danych wskazanych w formularzach dostępnych na stronach serwisu internetowego, jak również za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej jest dobrowolne. W przypadku powstania wątpliwości co do zasadności i celowości przekazania określonych danych, administrator lub osoba przez niego wskazana, wyjaśnią lub odstąpią od ich pobrania. Jednak niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić realizację zgłoszonej sprawy bądź oczekiwania, w przypadku zaś formularzy uniemożliwić wykonanie określonej funkcjonalności.

Dane przechowujemy przez okres konieczny do wypełnienia celu, dla którego zostały pobrane. Okres ten może być różny, inny w przypadku oferty, inny dla umowy handlowej, usługi montażowej czy zobowiązania gwarancyjnego lub może być określony w treści zgody udzielonej przez osobę, której dane są przetwarzane. Przechowywanie i przetwarzanie danych może zostać zaprzestane w każdej chwili na podstawie pisemnego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez osobę, której przetwarzanie dotyczy, z zastrzeżeniem w stosunku do trwających zobowiązań takich, jak realizacja umowy handlowej, gwarancji, rękojmi, etc., dla których niemożność przetwarzania danych mogłaby oznaczać niemożność wykonania zobowiązania.

Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania ani zautomatyzowanego przetwarzania. Nie są przekazywane osobom i podmiotom nieuprawnionym, do innych organizacji międzynarodowych i państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wyjątek stanowi organizacja „Google”, do której mogą być wysyłane dane w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie. „Google” jest odbiorcą certyfikowanym (cert. USA) zapewniającym odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celów: partnerom handlowym, dostawcom usług montażowych, serwisowych, transportowych, związanym z administratorem klauzulą poufności zobowiązującą do zachowania w tajemnicy powierzonych danych.